Pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Sąvokos
1.1. Pardavėjas – Mantas Kočiūnas, dirbantis pagal verslo liudijimą.
1.2. Pirkėjas – asmuo, perkantis Pardavėjo siūlomas prekes, besinaudodamas squashacademy.lt internetine parduotuve.
1.2.1. Pirkėjas yra fizinis asmuo, sulaukęs pilnametystės ir kurio veiksnumas nėra apribotas;
1.2.2. Pirkėjas yra nepilnametis asmuo nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, perka tik turėdamas tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.2.3. Pirkėjas yra juridinis asmuo ar kitos organizacijos;
1.2.4. Pirkėjas yra visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotas atstovas.
1.3. Parduotuvė – elektroninė parduotuvė, pasiekiama adresu squashacademy.lt
1.4. Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teisės ir pareigos, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises ir pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes iš Pardavėjo.
2.2. Pirkėjas prekes ir paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje.
2.3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Parduotuvėje:
3.1.1. Pateikia užsakymą bei suformuoja prekių krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų ir nurodo prekių pristatymo adresą;
3.1.2. Susipažinęs su Taisyklėmis pasirenka apmokėjimo būdą bei visiškai apmoka užsakymą;
3.1.3. Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą atsiųsdamas patvirtinimo pranešimą nurodytu el. paštu.
3.1.4. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ar dalimi iš jų, jis negali užsisakyti prekių Parduotuvėje.
3.2. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
3.3. Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes.
3.4. Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei Pirkėjas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, jeigu Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos
4.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų;

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir papildomų paslaugų kainą ir priimti prekes šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas apmoka prekės grąžinimo išlaidas, jeigu jos tenka Pirkėjui.
5.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, kurie buvo nurodyti užsakymo formoje, jis privalo nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui.
5.4. Norėdamas atsisakyti arba pakeisti pateiktą užsakymą Pirkėjas privalo apie tai pranešti el. paštu: info@squashacademy.lt
5.5. Pirkėjas laikosi kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir / ar pažeidžia savo pareigas; Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
6.2. Laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą; Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui.
6.3. Pakeisti Taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir / ar bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje.
6.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės squashacademy.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu:
7.2.1. Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną, kai moka pavedimu;
7.2.2. Esant kainodaros ar produkto aprašymo klaidai;
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/ar Parduotuvės Privatumo ir slapukų politikoje nustatytus atvejus.

8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka
8.1. Prekes Parduotuvėje įsigyti galima tik atlikus išankstinį mokėjimą. Perkant prekes Parduotuvėje atsiskaityti galima Parduotuvėje nurodytais būdais.
8.2. Prekių kainos Parduotuvėje ir / ar užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.
8.3. Prekių pirkimo dokumentai (verslo liudijimo pirkimo kvitas), esant poreikiui, Pirkėjui pristatomos kartu su įsigytomis Prekėmis.

9. Prekių pristatymas
9.1. Prekės pristatomos visame pasaulyje, Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.
9.2. Esant poreikiui, Pirkėjas gali paprašyti atsiųsti atspausdintą originalų kuponą, Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjui papildomai sumokant visas tenkančias pristatymo išlaidas.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas
10.1. Remiantis LR Civilinio Kodekso 6.228 straipsnio nuostatomis, dovanų kuponas laisvalaikio pramogoms yra nekeičiamas ir negrąžinamas.

11. Šalių Atsakomybė
11.1. Pirkėjas atsako už squashacademy.lt užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų ir / ar laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
11.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir / ar Pirkimo–pardavimo sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.3. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.4. Pardavėjas neatsako už Pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.

12. Informacijos teikimas
12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Parduotuvės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
13.2. Visos Prekių nuotraukos pateikiamos squashacademy.lt yra originalios ir saugomos autorių teisių, todėl draudžiama jas bet kokiu būdu atgaminti, perduoti, parduoti ar kitaip platinti (daryti viešai ar neviešai prieinamus kitiems asmenims).
13.3. Taisyklėms ir Pirkimo – pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.4. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.